Regulamin zajęć

 Regulamin uczestnictwa w zajęciach sportowych zwany dalej „Regulaminem„, obowiązuje wszystkie osoby, zwane dalej „Uczestnikami”, które uczestniczą w zajęciach rekreacyjnych z elementami Aikido, organizowanych przez Wielkopolski Klub Aikido zwany dalej „Organizatorem”.

1 Warunki uczestnictwa w zajęciach

 1. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia, są zobowiązani przekazać Organizatorowi udzieloną pisemnie zgodę na uczestnictwo w zajęciach od rodzica lub opiekuna prawnego.
 2. Uczestnik powinien posiadać ważne ubezpieczenie NNW obejmujące swym zakresem uprawianie wybranego w ramach zajęć sportu.

2 Zasady obowiązujące podczas zajęć sportowych

 1. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania stroju sportowego. Noszenie biżuterii i ozdób podczas zajęć jest wzbronione.
 2. W czasie zajęć Uczestnik ma obowiązek podporządkować się poleceniom wydawanym przez instruktora.
 3. Każdego Uczestnika obowiązuje punktualność.
 4. Każdy Uczestnik ma prawo przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń wskazanych przez instruktora odmówić ich wykonania, uznając je za niebezpieczne dla swego stanu zdrowia. Jeżeli ćwiczenie przekracza możliwości fizyczne ćwiczącego, powinien zgłosić to instruktorowi.
 5. W przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia Uczestnik zajęć powinien natychmiast zgłosić się do instruktora i poinformować go o swojej dolegliwości.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne następstwa dla zdrowia Uczestnika wynikające z uczestnictwa w wykonywaniu ćwiczeń w czasie zajęć sportowych organizowanych zgodnie z wszelkimi zasadami sportowymi.
 7. W razie niewłaściwego zachowania Uczestnika zajęć, w tym zachowania zagrażającego zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu swojemu i innych uczestników lub zachowania dezorganizujące i utrudniające prowadzenie zajęć dla grupy, prowadzący zajęcia ma prawo do wyciągnięcia wobec niego konsekwencji obejmujących wykluczenie z wykonywania wybranych przez trenera ćwiczeń, zakaz uczestnictwa w danym treningu aż do usunięcia z zajęć włącznie. W takim przypadku nie przysługuje Uczestnikowi zwrot kosztów, jeśli usuniecie uczestnika z zajęć nastąpiło z jego winy.
 8. Zabrania się uczestnictwa w zajęciach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków odurzających.
 9. Uczestnika obowiązuje dbałość o dobry stan urządzeń, udostępnianego sprzętu sportowego oraz miejsca treningowego. Za wszelkie szkody powstałe z winy Uczestnika ponosi on odpowiedzialność finansową, a w przypadku osób niepełnoletnich jego rodzice lub opiekun prawny.
 10. Właściciel ponosi odpowiedzialność za rzeczy pozostawione w szatni.
 11. Instruktor prowadzący zajęcia może według swojego uznania i ze względu na bezpieczeństwo uczestników ograniczyć liczbę osób na zajęciach.

3 Zgoda na wykorzystanie wizerunku

 1. Udział w zajęciach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek uczestnika, zarejestrowanych podczas zajęć i imprez zorganizowanych przez organizatora oraz związanych z uczestnictwem w programach, projektach, zawodach, konkursach i innych uroczystościach, a także zgodą na umieszczanie i publikowanie prac wykonanych przez uczestnika na stronie internetowej organizatora, profilach internetowych zarządzanych przez organizatora jak Facebook, Google dokumenty i inne oraz w mediach w celu informacji i promocji.

4 Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie kwestie sporne nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 2. Organizator każdorazowo poinformuje uczestników o zmianie regulaminu przez zamieszczenie jego nowej wersji na stronie internetowej.